Agenda wydarzenia

Scena
 • BLOK TEMATYCZNY: PREZENTACJE MIĘDZYNARODOWE
 • Prezentacje Sekretarzy (City Managerów) z krajów Europy i USA na temat doświadczeń związanych z funkcjonowaniem administracji lokalnej w roku pandemicznym
  Wystąpienia będą się koncentrowały na następujących kwestiach: -Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na działania samorządu terytorialnego w danym kraju? -Czy podejmowane działania były odpowiednio przygotowane? -W jaki sposób wspierały one obywateli podczas pandemii? -Jakie są główne wnioski z tej sytuacji, jakie doświadczenia dany kraj wynosi z tego okresu?
 • Wystąpienie Daniele del Bianco z Institute of International Sociology, Gorizia, Italy – prezentacja ReBuS Toolkit „RESILIENCE BUILDING STRATEGIES” Rada Europy, Centre of Expertise for Good Governance
 • BLOK TEMATYCZNY: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI I ADMINISTRACJĄ
 • Ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie w sprawie wynagradzania – w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany legislacyjne?
 • Podsumowanie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w samorządzie.
 • Prawo pracy – system pracy zdalnej – wyzwania dla samorządu.
 • Kultura organizacyjna – zarzadzanie wiekiem.
 • Motywowanie: systemy zarządzania a możliwości prawne w samorządzie.
 • BLOK TEMATYCZNY: OTWARTY I PRZEJRZYSTY URZĄD
 • Informacja publiczna a system otwartych danych.
 • Ochrona danych osobowych – najtrudniejsze kwestie z jakimi zmierzał i zmierza się samorząd w czasach pandemii.
 • Dostępność instytucji publicznych – pierwsze wnioski z wdrażanych rozwiązań prawnych. Studia przypadków.
 • Zgłaszanie naruszeń prawa – jak przygotować i wdrożyć dobrą procedurę?
 • Doręczenia elektroniczne – realizacja postępowania administracyjnego z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
 • Cyberbezpieczeństwo – czy mój urząd jest bezpieczny?
 • Elektroniczne podpisywanie ofert w zamówieniach publicznych – najważniejsze aspekty.
 • BLOK TEMATYCZNY: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM
 • Kontrola zarządcza – analiza ryzyka.
 • Zarzadzanie strategiczne – przygotowania dokumentów strategicznych zgodnych z ustawą o kierunkach rozwoju.
 • Badania jakości życia mieszkańców, badania społeczne, badanie potrzeb zmieniającej się struktury mieszkańców – dlaczego są istotne dla sprawnego działania administracji samorządowej.
 • Prezentacja wyników badań socjologicznych przeprowadzonych wśród 2.123 JST w Polsce nt.: Wpływu epidemii na działalność JST, lokalnych priorytetów rozwojowych i trudności w zarządzaniu JST, oceny sprawności działania samorządów, satysfakcja pracy w samorządzie, potrzeby szkoleniowe JST
 • BLOK TEMATYCZNY: REALIZACJA OBOWIĄZKÓW UCHWAŁODAWCZYCH – NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY
 • Sesje zdalne jako stałe narzędzie realizowania zadań organu uchwałodawczego – proponowane zmiany ustawowe.
 • Nowoczesne narzędzia komunikacji z mieszkańcami: konsultacje, debaty publiczne, spotkania robocze – jak wybierać skuteczne sposoby komunikowania się instytucji publicznych.
 • Nadzór nad stanowieniem prawa.
 • Zasady ochrony danych osobowych w działalności rady.
 • DODATKOWO:
 • W trakcie Kongresu nastąpi wręczenie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Podsumowanie II edycji programu „Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym” (European Label of Governance Excellence, w skrócie ELoGE). Program EloGE obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową dwunastu zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych w wielu państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. Europejski Znak Jakości jest przyznawany bezpłatnie przez Fundację w imieniu Rady Europy