INFORMACJA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie  
uczestnictwa w Krajowym Kongresie Forów Skarbników online w dn. 11-12.05.2021 roku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: biuro@kongresskarbnikow.pl
 2. Administrator w związku z uczestnictwem w webinariach oraz wideokonferencjach będzie przetwarzał następujące rodzaje danych osobowych:  adres email,  imię, nazwisko, oznaczenie pracodawcy, stanowisko służbowe, Pani/Pana głos, o ile będzie udostępniony, a Pani/Pan wykorzysta funkcjonalność dokonywania wypowiedzi  w trakcie webinarium bądź wideokonferencji, Pani/Pana wizerunek, o ile będzie udostępniony, a Pani/Pan wykorzysta  funkcjonalność udostępnienia wizerunku w trakcie webinarium bądź wideokonferencji,  Inne dane, które Pani/Pan udostępni podczas trwania webinarium bądź wideokonferencji – w formie tekstowej, graficznej bądź jakiejkolwiek innej technicznie dostępnej.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach:
 1. wynikających z Pana/Pani udziału w Krajowym Kongresie Forów Skarbników w tym w zakresie list obecności, informowania o programie Kongresu oraz dokumentacji i informowania o przebiegu Kongresu, w tym publikacji Pana/Pani wizerunku/głosu/wypowiedzi w celach promocyjnych w postaci fotografii, filmów, nagrania na stronie www Fundacji, stronie www Kongresu Skarbników, FB, materiałach promocyjnych FRDL, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2.  art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą jako kontrahentem, bądź jako trenerem lub wykładowcą, 
 3. art. 6 ust. 1 lit f – niezbędność do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w zakresie identyfikacji przedstawicieli kontrahenta i osób kontaktowych w zakresie wykonania umowy,
 1. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia Krajowego Kongresu Skarbników, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora, przez okres niezbędny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,  bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych. 
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność tj do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej oraz udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji wideo, webinariów, podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.
 3. Jednym z dostawców usługi transmisji obrazu, dźwięku oraz innych danych w czasie rzeczywistym jest Zoom Video Communication Inc. („Zoom). Jeżeli webinarium bądź wideokonferencja są nagrywane, wówczas treść komunikacji jest przechowywana w UE. Zoom również zapewnia, że nie ma dostępu do nagranych spotkań, gdyż zapisane dane też są szyfrowane. Zoom przesyła do USA dane telemetryczne (czyli np. informacje o miejscu z którego nachodzi połączenie, ilości przesyłanych danych, komendach wydawanych aplikacji Zoom) i podstawowe dane uczestnika (te, które zostały przez użytkowników wprowadzone a do Zoom podczas rejestracji na spotkanie). Zoom zapewnia zgodność z RODO takiego transferu danych w ramach uczestnictwa w programie Privacy Shield oraz przez zawarcie z nami tzw. standardowych klauzul umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – USA tj. dostawcom usług IT (Google). Dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield stosowany przez odbiorców danych.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biuro@kongresskarbnikow.pl
 7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, ale jest warunkiem uczestnictwa w Kongresie. 
 9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.