Konkurs Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej – edycja II

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza urzędy administracji samorządowej do Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej – edycja II.

Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja poprzez publikacje, zwłaszcza na stronie internetowej i newsletterach organizatora i licznych patronów medialnych oraz instytucji współpracujących. Podsumowanie Konkursu i prezentacja wyróżnionych praktyk odbędzie się podczas VII Krajowego Kongresu Sekretarzy organizowanego 6-7 września 2023 r. w Warszawie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Krajową Radę Forów Sekretarzy w JST.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Główną nagrodą w konkursie jest Voucher w kwocie 2.500 zł na szkolenia realizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca 2023 (godz. 24.00). Wypełniony i podpisany wniosek (scan lub podpis kwalifikowany) na adres konkurs@frdl.org.pl.

Partnerem biznesowym konkursu w 2023 roku jest Wolters Kluwer.

Prowadzenie efektywnych działań w obszarach zarządzania stanowi jedno z najważniejszych wyzwań administracji samorządowej. Stałe analizowanie, w jakim kierunku prowadzone są działania, informacja zwrotna o celowości podejmowanych działań ma zadanie inspirujące i rozwojowe i stoi u podstaw realizacji konkursu. Prowadzone działania zarządzających wpływają na efektywność poszczególnych samorządów i ich konkurencyjność w zakresie realizacji polityk publicznych. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do podzielenia się zrealizowanymi wdrożeniami, które będą dobrym przykładem i wzorem do dalszego rozwoju działania samorządu.

Doceniane są nie tylko rozwiązania kompleksowe dotyczące działania urzędu, ale także osiągnięcia w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi i obsługi klientów. Zgłoszone mogą zostać pojedyncze procesy zarządzania i obsługi.

Obszary w ramach który mogą następować zgłoszenia do konkursu to:

 • rozwiązania dot. współpracy z klientem urzędu,
 • wdrożenie innowacyjnych sposobów obsługi klienta,
 • wprowadzenie benefitu dla pracowników,
 • usprawnienie procesu rekrutacyjnego i wdrożenie programu adaptacji pracowników w nowym miejscu pracy,
 • działania zapobiegające rotacji pracowników,
 • program żegnania się z osobami z organizacji,
 • dokonanie istotnych zmian w ścieżce rozwoju pracowników,
 • system premiowania pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi,
 • usprawnienia komunikacji w urzędzie,
 • dostosowanie funkcjonowania zespołu/urzędu do pracy zdalnej/hybrydowej,
 • usprawnienie obiegu dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • programy i projekty angażujące pracowników w kwestie partycypacji społecznej, mające też wpływ na np. na kulturę organizacyjną urzędu,
 • angażowanie pracowników w rozwój innych osób z instytucji.

Powołana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej kapituła nagrodzi za nowatorstwo i osiągnięcia w określonych obszarach statuetkami oraz wyróżnieniami oraz Certyfikatem.

Korzyści z uczestnictwa w Konkursie:

 • okazja do podsumowania wdrożonych rozwiązań w zarządzaniu w instytucją,
 • potwierdzenie profesjonalizmu w zakresie zarządzania kadrami w administracji samorządowej i dbania o współpracę z mieszkańcami
 • porównanie swoich doświadczeń z doświadczeniami innych urzędów
 • zaprezentowanie nagrodzonych rozwiązań w trakcie VII Krajowego Kongresu Sekretarzy
 • popularyzacja osiągnięć urzędu i jego pracowników.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać mailowe zgłoszenie do biura konkursu.
Zgłoszenie należy przesłać na wniosku, który jest załącznikiem do regulaminu.
Kryteria wg których kapituła konkursu będzie oceniać przysłane zgłoszenia:

 • Innowacyjność – podejścia do rozwiązania problemów i wyboru wdrożonych rozwiązań,
 • Uniwersalność – czyli możliwość wdrożenia danego rozwiązania w innych urzędach,
 • Zasięg oddziaływania – liczba pracowników/klientów, którzy skorzystali i potencjalnie będą mogli skorzystać w przyszłości na wdrożeniu rozwiązaniu,
 • Mierzalność efektów – jaką zmianę wywołał wdrożony projekt, jak określono i zrealizowano wskaźniki efektywności,
 • Dopasowanie do potrzeb jednostki/klienta – czy projekt był odpowiedzią na wcześniej prowadzone badania i analizy lub zgłaszane wnioski, w jakim zakresie jego przygotowanie i wdrożenie odbywało się z udziałem grup interesariuszy (klienci, pracownicy), na ile przedsięwzięcie było komplementarne z innymi działaniami urzędu.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w indywidualnych wiadomościach mailowych i telefonicznie.

Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami RODO.

Biuro Konkursu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Warszawa ul. Żurawia 43
Tel. 660 70 10 13
Mail: konkurs@frdl.org.pl