O KONGRESIE

KONGRES SEKRETARZY POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

W dniach 23-24 września 2015 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizowała w Rzeszowie Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej poświęcony nowoczesnej administracji samorządowej oraz wyzwaniom stojącym przed jednostkami samorządu terytorialnego po 25-ciu latach funkcjonowania.

Organizacja Kongresu była odpowiedzią na inicjatywę Podkarpackiego Forum Sekretarzy, działającego przy Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego. Członkowie Forum wyrazili potrzebę wymiany doświadczeń i opinii na temat spraw i problemów ważnych dla ich środowiska w szerszym gronie niż tylko regionalnym. Zainspirowali Fundację do organizacji I Kongresu Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej, który skupił ponad 250 Sekretarzy z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego
i śląskiego. Temat przewodni wydarzenia „25-lecie samorządu a nowoczesna administracja samorządowa” i jego założenia zostały wypracowane wspólnie przez Komitet Organizacyjny, powołany przez sekretarzy dla przygotowania tego wydarzenia. Kongres miał za zadanie zainicjowanie dyskusji na temat nowoczesnego zarządzania w jednostkach samorządowych na poziomie ponadregionalnym, w celu wypracowania nowych standardów pracy. Inicjatywa ta miała jednocześnie umożliwić debatę z przedstawicielami władz centralnych, podczas której przedstawiono oczekiwania sekretarzy wobec uchwalanego prawa.

 


 

Pierwszego dnia Kongresu dokonano podsumowania i oceny historii oraz aktualnego stanu polskiego samorządu. Zebranych uczestników witali w roli współgospodarzy Maria Kurowska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Marek Ustrobiński, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa. W pierwszym wystąpieniu Jerzy Stępień, Prezes FRDL, skupił się na podsumowaniu 25-lecia samorządu przez pryzmat dokonań i porażek. O stanie prac legislacyjnych i perspektywie korekty ustroju samorządów lokalnych mówił Jan Grabiec, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Następnie problematykę dotyczącą kwestii statusu sekretarza w samorządzie lokalnym w Polsce przekazała uczestnikom Stanisława Szołtysek, Sekretarz Miasta Nowy Targ, Prezes Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej.

Kolejno zaprezentowano europejskie i amerykańskie doświadczenia samorządowe. Elizabeth Moisy, Sekretarz Generalna Europejskiej Federacji Dyrektorów Naczelnych (Sekretarzy) Samorządów (UDiTE) zachęcała do konsolidowania aktywności i zapraszała do współpracy. Lloyd Halverson – wieloletni City Administrator miasta Camas, Senior Advisor, WCMA (Washington City/County Management Association) odniósł się do obowiązujących w USA standardów etycznych oraz innych istotnych zasad i procedur. W dyskusji panelowej pt. Sekretarz czy Dyrektor – doświadczenia polskie i międzynarodowe przedstawili: Leopold Garbacz, Sekretarz Gminy Radoszyce, Gabriela Grzesiowska, Sekretarz Miasta Stalowa Wola, Elizabeth Moisy, Sekretarz Generalna Europejskiej Federacji Dyrektorów Naczelnych (Sekretarzy) Samorządów (UDiTE), Katarzyna Śpiewok Dyrektor Urzędu Miasta w Gliwicach, Jerzy Stępień – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Wojciech Ślefarski, Sekretarz Gminy Stąporków, Prezes Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego oraz Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Oprócz prelekcji i paneli dyskusyjnych, pierwszego dnia Kongresu zorganizowano spotkanie networkingowe dla członków zarządów poszczególnych Forów Sekretarzy z gośćmi z zagranicy – Elizabeth Moisy oraz Lloyd’em Halverson’em. Spotkanie to pozwoliło stworzyć sieć trwałych kontaktów, sprzyjających efektywnej wymianie informacji i doświadczeń samorządowych na poziomie międzynarodowym.

Dzień drugi został poświęcony debacie nt. wyzwań stojących przed nowoczesnymi urzędami. Poza podsumowaniem i próbą wskazania sukcesów i porażek ostatniego ćwierćwiecza, przedstawione zostały kwestie dotyczące szans i zagrożeń, potrzeby zmian w sposobie funkcjonowania nowoczesnych urzędów i ustrojowe. O mitach i wyzwaniach stojących przed samorządami mówił Senator RP Janusz Sepioł, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. O przyszłości samorządów terytorialnych, długookresowej perspektywie finansowania zadań przez gminy, powiaty i województwa mówił dr Marek Wójcik z Europejskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Następnie przedstawiono panel dobrych praktyk w samorządzie z udziałem Piotra Chorosia, Kierownika Referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej, Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin dot. systemu zarządzania partycypacyjnego w Lublinie, Tomasza Ożoga, II Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tematu zarządzenia obszarem funkcjonalnym w oparciu o dobre praktyki zarządzania obszarem „Blisko Krakowa”, Katarzyny Śpiewok, przedstawicielki Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która opowiedziała o projekcie „Benchmarking – szukamy najlepszych rozwiązań” oraz Ewy Weber, Sekretarz Miasta Zabrze, która skupiła się na temacie dotyczącym wsparcia organizacji przy wykorzystaniu zasobów IT.

Ostatni panel dotyczył dobrych praktyk w samorządzie – z zakresu cyfryzacji. Wzięli w nim udział Michał Baranowski, Specjalista ds. Bezpieczeństwa ITC S.A., Bogusław Krukowski, Przedstawiciel firmy ZETO SOFTWARE, Robert Migiel, Sekretarz Gminy Raba Wyżna, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Bożena Pietras-Goc, Dyrektor Ośrodka FRDL MISTiA w Krakowie, Marcin Stopa, Sekretarz Miasta Rzeszowa, Ewa Weber, Sekretarz Miasta Zabrze.