PO III KRAJOWYM KONGRESIE SEKRETARZY W GDYNI

14-15 maja w Gdyni  odbyło się  doroczne spotkaniu Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego z całej Polski. To było dobre  i efektywne  spotkanie, pełne zaangażowania w aktualne i ważne zagadnienia dla administracji samorządowej.

W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięło blisko 250 uczestników – sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów, partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych. Gośćmi honorowymi byli m.in: Prezydent Miasta Gdyni –Wojciech Szczurek, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego Polityki Regionalnej – Andrzej Maciejewski, Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Poseł na Sejm RP – Marcin Horała, Dyrektor Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządu Terytorialnego  Rady Europy -Alina Tatarenko, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich -Andrzej Porawski.

Rozmawialiśmy o jakości zarządzania w samorządzie terytorialnym, wyzwaniach związanych z ochroną danych osobowych i dostępem do informacji publicznej w kontekście polskich przepisów ustawy wdrażającej RODO. Prowadziliśmy żywe dyskusje i debaty na temat istotnych zagadnień dla administracji samorządowej m.in.: systemów oceniania i motywowania pracowników, cyfryzacji w działalności urzędów, nowej ordynacji wyborczej w samorządach,  dobrych praktykach wdrażania budżetów partycypacyjnych i centralnej platformie obsługi przetargów.

Uczestnicy mogli się zapoznać się z propozycjami ciekawych narzędzi doskonalących jakość zarządzania w administracji lokalnej. Ogłosiliśmy  pierwszą polską edycję Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym ustanowionego przez Radę Europy.

 

Sekretarze podkreślali, że Kongres  służy budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poznaniu najciekawszych i najbardziej efektywnych rozwiązań, które przyczyniają się do podwyższania standardów wykonywania zadań publicznych realizowanych przez samorząd.   Wyrazili wolę uczestnictwa w kolejnych edycjach Kongresu o zasięgu ogólnopolskim.

WYWIADY Z III KRAJOWEGO KONGRESU SEKRETARZY Z GDYNII