VI Kongres Sekretarzy 2022

KONTAKT

Biuro Krajowego Kongresu Sekretarzy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
ul. Żurawia 43, IV piętro
00-680 Warszawa
tel. 533 898 107
biuro@kongressekretarzy.pl

Osoby do kontaktu

Katarzyna Marciniak

Manager Kongresu:
Katarzyna Marciniak-Mordel
tel. 664 482 778
mail: katarzyna.marciniak@frdl.org.pl

Program Kongresu i Partnerzy Merytoryczni:
Marlena Moliszewska-Gumulak
tel. 660 70 10 13
mail: marlena.gumulak@okst.pl

Biuro Kongresu:
Monika Ziółkowska
tel. 533 898 107
mail: monika.ziolkowska@frdl.org.pl

Kontakty w regionach

Marlena Moliszewska-Gumulak

tel. 660 70 10 13
mail: marlena.gumulak@okst.pl
Województwo dolnośląskie i śląskie

Robert Żarkowski

Robert Żarkowski

tel. 782 570 761
mail: robert.zarkowski@frdl.org.pl
Województwo  kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie

Natalia Gmurkowska

Natalia Gmurkowska

tel. 502 525 121
mail: natalia.gmurkowska@frdl.org.pl
Województwo lubelskie

Michał Wójcik

Michał Wójcik

tel.  517 515 717
mail: michal.wojcik@frdl.org.pl
Województwo łódzkie i mazowieckie

Katarzyna Marciniak

Katarzyna Marciniak-Mordel

tel. 664 482 778
mail: katarzyna.marciniak@frdl.org.pl
Województwo łódzkie

Marcin Wielgus

tel. 604 078 421
mail: marcin.wielgus@frdl.org.pl
Województwo mazowieckie

Wojciech Odzimek

Wojciech Odzimek

tel. 12 633 51 54
mail: wojciech.odzimek@mistia.org.pl
Województwo małopolskie i podkarpackie

Mirosława Karkowska

Mirosława Karkowska

tel. 12 634 16 70
mail: miroslawa.karkowska@mistia.org.pl
Województwo małopolskie

Magdalena Kubik-Szczerba

tel. 17  862 69 64
mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl
Województwo podkarpackie

Magdalena Popławska

Magdalena Popławska

tel. 608 077 892
mail:  magdalena.poplawska@frdl.org.pl
Województwo opolskie

Andrzej Banach

Andrzej Banach

tel. 698 995 573
mail: andrzej.banach@frdl.org.pl
Województwo pomorskie

Michał Gnitecki

tel. 509 984 066
mail: m.gnitecki@gdansk.frdl.pl
Województwo pomorskie

Agnieszka Migoń

Agnieszka Migoń

tel. 41 343 00 38
mail: centrum@frdl.kielce.pl
Województwo świętokrzyskie

Sebastian Milner

tel. + 41 343 00 38 w.22
mail: sebastian.milner@frdl.kielce.pl
Województwo świętokrzyskie

FORMULARZ KONTAKTOWY

INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych
w zakresie kontaktu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: biuro@kongressekretarzy.pl.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Panią/Pana w korespondencji, ochroną przed roszczeniami w związku prowadzoną działalnością oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 2 będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym a następnie przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora, bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, nie dłużej niż 3 lata.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 a) wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w korespondencji, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.
  9. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.