KRAJOWA RADA FORÓW SEKRETARZY

Krajowa Rada Forów Sekretarzy powołana została z inicjatywy zarządów forów regionalnych działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W 2015 r. na zaproszenie Zarządu Podkarpackiego Forum Sekretarzy spotkały się zarządy Forów Sekretarzy z pięciu województw (podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego) by omówić możliwości współpracy na poziomie ponadregionalnym. Realizując wnioski z tego spotkania zorganizowany został „Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej” w Rzeszowie, na którym rozpoczęto dyskusję o potrzebie sieciowej współpracy na poziomie kraju. Począwszy od 2016 r. sekretarze spotkają się na organizowanych przez FRDL Krajowych Kongresach Sekretarzy.

Kolejnym krokiem do powołania Krajowej Rady Forów Sekretarzy  było spotkanie wszystkich działających w kraju zarządów Forów Sekretarzy w Trybunale Koronnym Lublinie. Na tym spotkaniu przedstawiciele zarządów forów regionalnych doprecyzowali cele i zasady współpracy w sieci forów regionalnych i na kolejnym spotkaniu w lutym 2018 r. powołana została Krajowa Rada Forów Sekretarzy. Krajowa Rada Forów Sekretarzy składa się z przedstawicieli 13-tu województw działających przy Ośrodkach Regionalnych Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz z Klubu Sekretarzy województwa wielkopolskiego.

Celem działalności Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST jest :
– reprezentowanie środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym,
– zabierania głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym,
– koordynacji konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST,
– organizacji wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń/inicjatyw,
– podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego JST.

Andrzej Wojewódzki

Andrzej Wojewódzki

Aneta Luboń-Stysiak

Bogusław Suwara

Janusz Krzyżak

Anna Pisarczyk

Zarząd Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST wybrany na okres kadencji 2022–2024:

Przewodniczący: Andrzej Wojewódzki (Sekretarz Miasta Lublin), reprezentant Forum Sekretarzy województwa lubelskiego, email: przewodniczacy.krfs@frdl.org.pl;

Pierwsza Wiceprzewodnicząca: Aneta Luboń-Stysiak (Sekretarz Miasta Tychy), reprezentant Forum Sekretarzy województwa śląskiego;

Drugi Wiceprzewodniczący: Bogusław Suwara (Sekretarz Miasta Wejherowa) reprezentant Forum Sekretarzy województwa pomorskiego;

Janusz Krzyżak (Sekretarz Gminy Zakliczyn);

Anna Pisarczyk (Sekretarz Gminy Zagnańsk).

Licząc na współpracę wszystkich sekretarzy KRFS JST deklaruje gotowość do merytorycznej dyskusji na tematy istotne dla samorządu terytorialnego.

Rada poprzez swoją działalność pragnie być aktywnym uczestnikiem zachodzących procesów konsultacyjno-legislacyjnych, a także zamierza mieć  bezpośredni wpływ na kształt regulacji prawnych oddziałujących na funkcjonowanie samorządu.

Obsługę organizacyjną Rady prowadzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Korespondencję można kierować również na maila : przewodniczacy.krfs@frdl.org.pl