FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ im. JERZEGO REGULSKIEGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego to największa organizacja pozarządowa, wspierająca rozwój samorządności w Polsce.

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji.

FRDL została ustanowiona w 1989 roku przez parlamentarzystów – aktywnych przedstawicieli ówczesnej opozycji demokratycznej – senatorów: Jerzego Regulskiego, Andrzeja Celińskiego, Aleksandra Paszyńskiego, Jerzego Stępnia oraz posła prof. Waleriana Pańko. Fundacja miała wspomagać, jako społeczny partner rządu, wprowadzanie reform samorządowych w Polsce  oraz rozwój samorządności wspólnot lokalnych. Przez 25 lat prezesem Fundacji był prof. Jerzy Regulski, od lutego 2015 roku funkcję tę pełni sędzia Jerzy Stępień.

Obecnie FRDL, dzięki sieci Ośrodków, obejmuje swoim działaniem obszar całego kraju.

Swoje działania Fundacja adresuje do przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz administracji rządowej, sektora organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, przedstawicieli oświaty i młodzieży oraz do społeczności lokalnych. Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług. Fundacja działa także za granicą, w krajach będących w okresie transformacji ustrojowej. Od 2005 roku Fundacja wraz ze wszystkimi ośrodkami posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

W organizowanych przez FRDL projektach szkoleniowych wzięło udział już ponad 1,5 miliona osób.

Za swoją działalność Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to: w 1995 roku UN Habitat Scroll of Honour, w 2000 roku Nagroda Główna Prezesa Rady Ministrów RP w Konkursie „Pro Publico Bono”, w 2004 roku Nagroda Honorowa Forum Ekonomicznego w Krynicy za wspieranie współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej oraz szereg nagród regionalnych z okazji jubileuszu 20-lecia FRDL i reformy samorządowej w Polsce.

Od września 2019 roku FRDL nosi imię Jerzego Regulskiego – założyciela Fundacji i inicjatora odbudowy samorządów w Polsce.

Zapraszamy do współpracy!
Więcej informacji o działalności FRDL na stronie: www.frdl.org.pl