FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA V KRAJOWY KONGRES SEKRETARZY 28-29.09.2021 W FORMULE STACJONARNEJ

  Przedstawiamy Państwu kilka opcji udziału w formule stacjonarnej w wydarzeniu realizowanym w wyjątkowym miejscu w Warszawie. Prosimy o zaznaczenie właściwej opcji udziału w wydarzeniu.


  OPCJA UDZIAŁU DLA CZŁONKÓW FORUM SEKRETARZY

  Cena zawiera:
  • Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia w Hotelu Marriott *****(Warszawa).
  • Zakwaterowanie zgodnie z powyżej wybranym wariantem.
  • Pełne wyżywienie w dwóch dniach Kongresu (śniadanie, 2 obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe).
  • Materiały kongresowe w wersji papierowej i online.
  • Dostęp do strefy online wydarzenia przez 14 dni do wszystkich wystąpień, dyskusji i prelekcji po zakończeniu Kongresu.
  • Networking.

  OPCJA UDZIAŁU DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH W FORUM SEKRETARZY

  Cena zawiera:
  • Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia w Hotelu Marriott *****(Warszawa).
  • Zakwaterowanie zgodnie z powyżej wybranym wariantem.
  • Pełne wyżywienie w dwóch dniach Kongresu (śniadanie, 2 obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe).
  • Materiały kongresowe w wersji papierowej i online.
  • Dostęp do strefy online wydarzenia przez 14 dni do wszystkich wystąpień, dyskusji i prelekcji po zakończeniu Kongresu.
  • Networking.
  Cena zawiera:
  • Uczestnictwo jednej osoby w dwóch dniach wydarzenia w Hotelu Marriott *****(Warszawa).
  • Wyżywienie w dwóch dniach Kongresu (2 obiady, przerwy kawowe).
  • Materiały kongresowe w wersji papierowej i online.
  • Dostęp do strefy online wydarzenia przez 14 dni do wszystkich wystąpień, dyskusji i prelekcji po zakończeniu Kongresu.
  • Networking.


  Ważne informacje

  W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób w formule stacjonarnej z jednej jednostki przysługuje rabat 10% dla każdej kolejnej osoby.
  Rejestracja zgłoszenia zostanie potwierdzona ze strony FRDL.

  UWAGA: Rezygnacja z udziału w wydarzeniu w formie stacjonarnej jest możliwa do 3 września 2021 r. Pisemną rezygnację należy przesłać na adres biuro@kongressekretarzy.pl. W przypadku rezygnacji z udziału w wersji stacjonarnej Kongresu po 3 września 2021 r. uczestnik zostanie przepisany na listę udziału w wersji online i obciążony kosztami zgodnie z ceną udziału w Kongresie online z dnia dokonania zgłoszenia w wersji stacjonarnej.
  Rezygnacja po 16 września 2021 r. spowoduje obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych, a uczestnik otrzyma dostęp do Kongresu w formule online.
  W przypadku wprowadzenia obostrzeń i braku możliwości realizacji Kongresu w formule stacjonarnej uczestnicy zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji i przepisani na listę udziału w wersji online. Koszt udział w Kongresie w formule online - cena z daty zgłoszenia na Kongres w wersji stacjonarnej.

  Na zgłoszenia Państwa czekamy do 3 września 2021 r.
  UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

  INFORMACJA
  dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie uczestnictwa w Krajowym Kongresie Forów Sekretarzy w dniach 28-29.09.2021

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: biuro@kongressekretarzy.pl
  2. Administrator w związku z uczestnictwem w webinariach oraz wideokonferencjach będzie przetwarzał następujące rodzaje danych osobowych: adres email, imię, nazwisko, oznaczenie pracodawcy, stanowisko służbowe, Pani/Pana głos, o ile będzie udostępniony, a Pani/Pan wykorzysta funkcjonalność dokonywania wypowiedzi w trakcie webinarium bądź wideokonferencji, Pani/Pana wizerunek, o ile będzie udostępniony, a Pani/Pan wykorzysta funkcjonalność udostępnienia wizerunku w trakcie webinarium bądź wideokonferencji, Inne dane, które Pani/Pan udostępni podczas trwania webinarium bądź wideokonferencji – w formie tekstowej, graficznej bądź jakiejkolwiek innej technicznie dostępnej.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach:
  a) wynikających z Pana/Pani udziału w Krajowym Kongresie Forów Sekretarzy w tym w zakresie list obecności, informowania o programie Kongresu oraz dokumentacji i informowania o przebiegu Kongresu, w tym publikacji Pana/Pani wizerunku/głosu/wypowiedzi w celach promocyjnych w postaci fotografii, filmów, nagrania na stronie www Fundacji, stronie www Kongresu Sekretarzy
  b) FB, materiałach promocyjnych FRDL, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą jako kontrahentem, bądź jako trenerem lub wykładowcą,
  d) art. 6 ust. 1 lit f - niezbędność do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora w zakresie identyfikacji przedstawicieli kontrahenta i osób kontaktowych w zakresie wykonania umowy,
  4. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 będą przechowywane przez okres realizacji i rozliczenia Krajowego Kongresu Sekretarzy, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora, przez okres niezbędny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność tj do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej oraz udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji wideo, webinariów, podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.
  6. Jednym z dostawców usługi transmisji obrazu, dźwięku oraz innych danych w czasie rzeczywistym jest Zoom Video Communication Inc. (Zoom). Jeżeli webinarium bądź wideokonferencja są nagrywane, wówczas treść komunikacji jest przechowywana w UE. Zoom również zapewnia, że nie ma dostępu do nagranych spotkań, gdyż zapisane dane też są szyfrowane. Zoom przesyła do USA dane telemetryczne (czyli np. informacje o miejscu z którego nachodzi połączenie, ilości przesyłanych danych, komendach wydawanych aplikacji Zoom) i podstawowe dane uczestnika (te, które zostały przez użytkowników wprowadzone a do Zoom podczas rejestracji na spotkanie). Zoom zapewnia zgodność z RODO takiego transferu danych w ramach uczestnictwa w programie Privacy Shield oraz przez zawarcie z nami tzw. standardowych klauzul umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską.
  7. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – USA tj. dostawcom usług IT (Google). Dane będą należycie chronione w oparciu o certyfikat privacy shield stosowany przez odbiorców danych.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biuro@kongressekretarzy.pl
  10. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  11. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 2 powyżej, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia umowy, ale jest warunkiem uczestnictwa w Kongresie.
  12. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.