FORUM SEKRETARZY SAMORZĄDÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ

Pałac w Jadwisinie

Pałac w Jadwisinie

I Krajowy Kongres Sekretarzy

I Krajowy Kongres Sekretarzy

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej – dobrowolne, nieformalne zgromadzenie osób pełniących aktualnie funkcje sekretarzy gmin, powiatów i województw.

           

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej:

   • formułuje solidarność zawodową,
   • sprzyja podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
   • sugeruje nowe rozwiązania dla samorządu terytorialnego,
   • promuje ciekawe osoby ze środowiska samorządowego,
   • prezentuje opinie członków wobec instytucji i organizacji

 

Członkowie Forum:

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej liczy aktualnie na dzień 30 stycznia 2017r. – 150 członków.

Członkami Forum są sekretarze gmin, miast i powiatów, głównie z województwa małopolskiego, ale również z województw: śląskiego i świętokrzyskiego.

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej kontynuuje działalność i dorobek, funkcjonującego od 1992 roku przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, Forum Sekretarzy Gmin.

Środowisko sekretarzy uważamy za skonsolidowane, a nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na:

   • organizowaniu comiesięcznych, jednodniowych spotkań o charakterze konsultacyjnym i szkoleniowym (odbywają się w Krakowie, są ciekawe i profesjonalnie przygotowane a niedrogie);
   • organizowaniu co kilka miesięcy szkoleń zwanych „wyjazdowymi”, na których wykorzystywane są różne formy prowadzenia zajęć – nie tylko w formie wykładów ale i seminariów, warsztatów oraz konferencji, a także publicznych debat.
   • wydawaniu biuletynu informacyjnego(od lipca 1996 ) – kwartalnika, który ma charakter wewnątrz -organizacyjnego informatora i poradnika.

 

Zarząd Forum Sekretarzy

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze Członków Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej  odbyło się 2 czerwca 2015r.Na 2-letnią kadencję został wybrany Zarząd Forum, który ukonstytuował się w składzie:

Prezes:
Stanisława Szołtysek – Sekretarz Miasta Nowy Targ

Wiceprezesi:
Danuta Lasa – Sekretarz Gminy Zawoja
Krzysztof Augustyn – Sekretarz Powiatu Gorlickiego

Członkowie:
Ewa Lipowczan – Sekretarz Gminy Czernichów
Maria Daszkiewicz – Sekretarz Miasta Rabka
Maria Czarniak  – Sekretarz Gminy Maków Podhalański
Joanna Hałat- Majka – Zastępca Wójta Gminy Pałecznica
Julian Baran – Sekretarz Powiatu Jędrzejowskiego
Janusz Krzyżak – Sekretarz Gminy Zakliczyn

Inicjatywy i osiągnięcia Forum

   • Powstanie Forum stało się wzorem dla tworzących się w latach 90–tych podobnych regionalnych Forów na terenie całej Polski.
   • Zainicjowanie powstania Ogólnopolskiego Forum Sekretarzy – (1994r.), którego celem było stworzenie silnej reprezentacji na szczeblu krajowym.
   • Poszukiwanie wzorców funkcjonowania samorządów w Europie Zachodniej. Współpraca z Fundacją France – Pologne i FRDL. Doskonalenie umiejętności poznając pracę swych francuskich kolegów podczas zorganizowanych staży (1995-1996 ).
   • Inicjowanie i podejmowanie prac nad dookreśleniem roli i pozycji sekretarza. Konferencja na temat Statusu Sekretarza Gmin – Kraków( 1996 r).
   • Zorganizowanie debaty samorządowej – Szczawnica (1998r.) temat: „Reforma ustrojowa państwa polskiego, planowany podział kompetencji”. Wypracowanie stanowisk i przesłanie do Parlamentarzystów i do prasy promującej działalność samorządową.
   • Zorganizowanie w Niedzicy (2002r.), z okazji 10- lecia funkcjonowania samorządu, spotkania połączonego z debatą samorządową na temat „Jakości pracy w samorządzie”
   • Aktywne uczestnictwo w debacie sejmowej zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 6 marca 2001r. na temat  „ Statusu sekretarza”.
   • Podejmowanie działań lobbingowych na rzecz odpolitycznienia, wzmocnienia i stabilizacji zawodowej sekretarzy, a także pozostałych pracowników samorządowych.
   • Przygotowywanie i kierowanie petycji, listów otwartych do parlamentarzystów w zakresie funkcjonowania samorządów.
   • Udział w debacie „Szanse, zagrożenia, dylematy” zorganizowanej przez FRDL w Warszawie. Przygotowanie materiałów do wydawnictwa FRDL pt. „Samorząd i demokracja lokalna”(2002r.).
   • Debata środowiska zrzeszonego w Regionalnych Forach Sekretarzy w sprawie statusu i pozycji sekretarza– Krynica (2002r. ).
   • Zainicjowanie współpracy z samorządowcami węgierskimi. Udział we wspólnej debacie z Krajowym Związkiem Sekretarzy Węgierskich podczas konferencji w Hajduszoboszlo na temat „Doświadczeń w drodze do integracji z Unią Europejską”.
   • Konferencja w Rytrze – w 2003 roku – poświęcona tematyce „Przygotowania samorządu do funkcjonowania w Unii Europejskiej”.
   • Zorganizowanie wspólnie z Forum Sekretarzy Województwa Pomorskiego w październiku 2003 roku wspólnej Konferencji na temat „Dostosowywania funkcjonowania administracji samorządowej do wymogów Unii Europejskiej” .
   • 15- lecie działalności FSSPP w Krakowie – debata samorządowa na temat „Roli sekretarza w samorządzie”.
   • Na zaproszenie Pana Adama Leszkiewicza – Podsekretarza Stanu, Zastępcy Szefa Kancelarii Premiera, FSSP zostało włączone do pracy w Zespole, którego zadaniem było przygotowanie najważniejszych założeń i tez do prac nad doskonaleniem administracji. Wypracowane przez FSSPP w trakcie spotkania 15 lutego 2008r. propozycje zmian w ustawie o pracownikach samorządowych zaprezentowano na kolejnym spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 19 lutego 2008 r.
   • Podjęcie ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie aktywnego uczestnictwa w pracach nad opracowywaniem Strategii dla Małopolski 2007- 2013, portalu internetowego Wrota Małopolski, Biuletynu Informacji Publicznej działającego w ramach Wrót Małopolski.
   • Udział członków Forum w Realizacji Program Rozwoju Instytucjonalnego.
   • Uczestnictwo delegata Forum w pracach Rady Społeczeństwa Informacyjnego działającej przy Marszałku Województwa Małopolskiego.
   • Udział w konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd Terytorialny dla Polski” zorganizowanej przez Prezydenta RP. Konferencja pt. „ Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych” miała na celu prezentację dobrych praktyk w tym zakresie oraz przekazanie przez przedstawicieli środowiska samorządowego, przedsiębiorców i naukowców opinii w sprawie celów, form i kosztów konsultacji społecznych – listopad 2012 r.
   • Jubileusz – 20 lecia Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej –4 grudnia 2012 r. Konferencja w Krakowie – Polska Akademia Nauk.

Nagrody

   • Laureat Dorocznej Nagrody FRDL- 2005r. za osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju demokracji lokalnej w Polsce.
   • Z okazji Jubileuszu 20-lecia oraz w podziękowaniu za rozwijanie idei samorządności i pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców Wicemarszałek Roman Ciepiela wręczył Medal Województwa Małopolskiego przyznany Forum przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

Goście Forum

Prof. Michał Kulesza- współtwórca polskiej reformy samorządowej z 1990 roku, specjalista z zakresu samorządu terytorialnego,

Prof. Jerzy Regulski -współtwórca polskiej reformy samorządowej z 1990 roku, przez wiele lat prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,

Ojciec Leon Knabit – Benedyktyn Opactwa w Tyńcu,

Jarosław Flis – socjolog, publicysta,

Marek Nawara – samorządowiec, Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 1998-2000 oraz 2006 – 2010,

Janusz Sepioł – samorządowiec, Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2002–2006,

Marek Sowa – samorządowiec, Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2010-2015,

Jan Olbrycht – samorządowiec, poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji,

Bohdan Klich – poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł na Sejm kadencji,

Czesław Martysz – prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista prawa administracyjnego,

Mirosław Chrapusta – Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Prof. Tadeusz Wawak –profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Adam Leszkiewicz – Dyrektor Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego,

Anna Wyroba – Wiceprezes Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji w Warszawie

Osobom wspierającym rozwój samorządów Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej przyznaje Kałamarze z Gęsim Piórem – symbole o charakterze pamiątkowym.