PROGRAM KONGRESU

Program Kongresu jest na bieżąco uzupełniany o najbardziej aktualne zagadnienia:

 • Blok tematyczny 1: Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją

  • Ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie w sprawie wynagradzania – w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany legislacyjne?
  • Podsumowanie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w samorządzie.
  • Prawo pracy – system pracy zdalnej – wyzwania dla samorządu.
  • Kultura organizacyjna – zarzadzanie wiekiem.
  • Motywowanie: systemy zarządzania a możliwości prawne w samorządzie.
 • Blok tematyczny 2: Otwarty i Przejrzysty Urząd

  • Informacja publiczna a system otwartych danych.
  • Ochrona danych osobowych – najtrudniejsze kwestie z jakimi zmierzał i zmierza się samorząd w czasach pandemii.
  • Dostępność instytucji publicznych – pierwsze wnioski z wdrażanych rozwiązań prawnych. Studia przypadków.
  • Zgłaszanie naruszeń prawa – jak przygotować i wdrożyć dobrą procedurę?
  • Doręczenia elektroniczne – realizacja postępowania administracyjnego z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
  • Cyberbezpieczeństwo – czy mój urząd jest bezpieczny?
  • Elektroniczne podpisywanie ofert w zamówieniach publicznych – najważniejsze aspekty.
 • Blok tematyczny 3: Zarządzanie rozwojem lokalnym

  • Kontrola zarządcza – analiza ryzyka.
  • Zarzadzanie strategiczne – przygotowania dokumentów strategicznych zgodnych z ustawą o kierunkach rozwoju.
  • Badania jakości życia mieszkańców, badania społeczne, badanie potrzeb zmieniającej się struktury mieszkańców – dlaczego są istotne dla sprawnego działania administracji samorządowej.
 • Blok tematyczny 4: Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty

  • Sesje zdalne jako stałe narzędzie realizowania zadań organu uchwałodawczego – proponowane zmiany ustawowe.
  • Nowoczesne narzędzia komunikacji z mieszkańcami: konsultacje, debaty publiczne, spotkania robocze – jak wybierać skuteczne sposoby komunikowania się instytucji publicznych.
  • Nadzór nad stanowieniem prawa.
  • Zasady ochrony danych osobowych w działalności rady.